W Naturschutz-Tierpark Naszym Zoo Görlitz Zgorzelec ochrona przyrody jest bardzo ważna

Co robi Naturschutz-Tierpark Görlitz Zgorzelec w dziedzinie ochrony gatunków?

W Naszym Zoo organizowane są różne akcje, które mają na celu ochronę gatunków

Hodowla dla zachowania gatunków

Nasze Zoo bierze udział w różnych projektach hodowlanych, dzięki temu swoim potomstwem wspiera zasób gatunków żyjących pod opieką człowieka

Zwierzęta w potrzebie otrzymują u nas pomoc

Środowisko życia – Nasze Zoo

Nasze Zoo jest domem nie tylko dla zwierząt żyjących w zoo – wiele dzikich zwierząt dostaje u nas schronienie

Nasze Zoo wspiera finansowo projekty ochrony gatunków „In Situ“

Nasze Zoo opiekuje się regionalnymi projektami ochrony gatunków

Nasze Zoo wspiera różne kampanie na rzecz ochrony gatunków jak np. „Zwierzę roku“t

W Naszym Zoo można objąć patronatem wybrane projekty ochrony przyrody i przez to wspierać poszczególne projekty ochrony gatunków

Uwrażliwianie oraz zachęcanie, możliwie jak największej grupy ludzi, do zachowania i ochrony istot żyjących oraz biotopów.

jest ważnym elementem naszej pracy na rzecz ochrony gatunków. Pracownicy Naszego Zoo oraz Szkółki Zoologicznej biorą czynny udział w szkoleniach różnych grup demograficznych. Specjalne zajęcia edukacyjne w Szkółce Zoologicznej zajmują się np. tematyką hodowli zwierząt terrariowych. Nasze Zoo wspiera także na różne sposoby urzędy przy konfiskowaniu zwierząt, zapewniania im zakwaterowania lub pośredniczy w znalezieniu odpowiednich, z punktu widzenia ochrony zwierząt dzikich, ośrodków hodowlanych.

Obok hodowli na rzecz zachowania gatunków – tak zwanej ochrony gatunków „ex-situ” - programy poza naturalnym środowiskiem życia. Ogrody zoologiczne są także zobowiązane do angażowania się na rzecz ochrony środowisk życia zagrożonych gatunków na miejscu „in-situ”. Nasze Zoo wspiera te działania w ramach swoich patronatów ochrony przyrody.

 

 

Dla załogi

Nasze priorytety:

  • Przestrzeganie obowiązujących ustawy oraz przepisów.
  • Zapewnianie bezpieczeństwa naszym gościom oraz pracownikom.
  • Hodujemy tylko takie zwierzęta, którym możemy zapewnić odpowiednie warunki do życia w sposób zgodny z ich  zachowaniami, potrzebami przestrzennymi, klimatycznymi, żywieniowymi jak również  higieny oraz opieki medycznej.
  • Zwierzętami opiekuje się fachowy personel.
  • Udział w licznych fachowych warsztatach wymiany doświadczeń (konferencje, kursy).
  • Informacje na temat tych działań znajdują się w regularnie publikowanych sprawozdaniach rocznych oraz artykułach naukowych.
  • Aktywny udział w różnych programach ochrony przyrody jak również przeprowadzanie fachowych szkoleń z zakresu ochrony zwierząt, gatunków, przyrody i środowiska.
  • Wspieranie licznych koordynowanych programów hodowlanych, w szczególności na rzecz zagrożonych gatunków.
  • Nasze Zoo odnajduje się także w działaniach oraz sasadach zarządzającego populacją Stowarzyszenia Niemieckich Dyrektorów Zoo (VDZ) od 2008 rokujak również Europejskiego oraz światowego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA, WAZA).

Koordynowane programy hodowlane

Coraz rzadziej możliwy jest import zwierząt z ich terenów ojczystych, ze względu na ograniczenia gatunkowe oraz związane z nim przenoszenie chorób. W związku z tym ogrody zoologiczne zdane są na budowanie własnych populacji zwierząt. W tym celu niezbędna jest międzynarodowa współpraca.  Z tego powodu powołano do życia:  w 1985 roku Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA) a następnie Europejski Program Ochrony Zwierząt (EEP) oraz Księgi Hodowlane (ESB). W sieci stowarzyszonych ogrodów zoologicznych koordynowana jest hodowla wielu zagrożonych gatunków.

 

Za każdą księgę hodowlaną odpowiada jeden koordynator. Przeważnie jest  to pracownik ogrodu zoologicznego zaangażowanego w konkretny projekt. Księgi hodowlane aktualizowane są co rok i uzupełniane o poszczególne osobniki danego gatunku. Dane dotyczące płci, wieku, stopnia pokrewieństwa oraz liczby potomstwa pozwalają na genetyczną i  demograficzną analizę, na podstawie której wydawane są polecenia transferu zwierząt zdolnych do możliwie optymalnej hodowli. Celem jest pielęgnacja zasobów zwierząt, eliminacja chowu wsobnego oraz zachowanie genetycznej różnorodności danej populacji przez możliwie wiele generacji. Tylko w ten sposób istoty żywe mogą długoterminowo dostosować się do środowiska,  ma to wielkie znaczenie w przypadku możliwego ponownego zasiedlania zwierząt urodzonych w ogrodach zoologicznych w ich naturalnym środowisku .

 

Aktualnie czynnie działamy w następujących koordynowanych programach hodowlanych:

Panda czerwona, manul , marmozeta złotogłowa, wydra, jeleń sika, gazela dżejran,  sójkowiec żółtobrzuchy, kościec annamski, sep płowy.

Potwierdzeniem tego, iż koncepcja wykwalifikowanych ogrodów zoologicznych jako „Arche auf Zeit" (arka czasu) może funkcjonować są następujące przykłady. Dzięki działaniom projektowym w ogrodach zoologicznych mogło przeżyć ponad 50 gatunków wymarłych na wolności. A ponad 200 gatunków  mogło zostać ponownie zasiedlonych w ich naturalnym środowisku.

 

„Czerwona lista“

Od 1963 roku Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody  - IUCN prowadzi Czerwoną Listę zagrożonych gatunków zwierząt i roślin z rozróżnieniem poszczególnych stopni zagrożenia. Zawiera ona zarówno gatunki zagrożone jak i niezagrożone.

Czerwona lista informuje o stopniu zagrożenia poszczególnego gatunku.

Jest więc wskaźnikiem bioróżnorodności przyrody.

W Naszym Zoo na szyldach przy zagrodach zwierząt umieszczony jest stopień zagrożenia poszczególnych zwierząt.

 

 

The IUCN Red List of Threatened Species

Strona internetowa IUCN